کلوپ قالب های فارسی جوملا 2.5

ID
COM_DIMA_FISH_FORM_LBL_BANK_NAME
COM_DIMA_FISH_FORM_LBL_BANK_ALIAS
COM_DIMA_FISH_FORM_LBL_BANK_PRODUCTNAME
COM_DIMA_FISH_FORM_LBL_BANK_PID
1
بانک ملی ایران
مجتبی چاوک
6037991337147072
0303733780009
2
بانک ملت ایران
مجتبی چاوک
6104337207249085
4469900483